Conditions d'utilisation

Algemene verkoopsvoorwaarden Kameleon BV

Op alle verkopen door de Verkoper van producten en/of accessoires (“Producten”/"Materialen") zullen de hierna vermelde voorwaarden van toepassing zijn voor zover deze voorwaarden niet strijdig zijn met de bepalingen die zouden zijn opgenomen in een bijzondere schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Geen andere Algemene Voorwaarden waarnaar gebeurlijk zou verwezen worden in de orders van de Koper of diens mandataris zullen van toepassing zijn, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk zijn verworpen door de Verkoper.

Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.

1. Prijzen, offertes, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst orderbevestiging van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van afhaling/levering.

2. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

3. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over vanaf het moment van afhaling/levering, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden, of met zekerheden te bezwaren.

4. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan. De klant staat er voor in dat op het adres van levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan. Concreet omvat dit onder andere (maar niet beperkt tot): het voorzien van hetzij een machine, hetzij mankracht die capabel en geschikt is om de materialen te lossen, tenzij in orderbevestiging uitdrukkelijk levering inclusief lossen vermeld is; voorzien van voldoende ruimte en indien van toepassing een doorgang om de goederen te lossen. Alle schade die mede veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, en eventuele extra transportkosten die van toepassing zijn indien de levering opnieuw moet uitgevoerd worden, blijft uitsluitend en onbetwistbaar ten laste van de klant.

5. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 85 % ingeval van maatwerk - van de prijs BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

6. Wij behouden ons ten allen tijde het uitdrukkelijke recht voor om verkochte goederen niet terug te nemen. Indien dit als vorm van serviceverlening uitzonderlijk toch toegestaan wordt, dan wordt steeds een forfaitaire restockagekost gerekend van €50 excl. BTW. Maximaal 80% van het aankoopbedrag kan gerestitueerd worden, het exacte percentage kunnen wij pas bepalen wanneer wij de goederen terug in ontvangst nemen (afhankelijk van de staat van de goederen). Enige uitzondering die wij hierop maken zijn volle verpakkingen bevestigingsmaterialen, deze worden ook aan maximum 80% gerestitueerd maar kunnen wel aan 100% van de aankoopwaarde verruild worden voor andere materialen.

7. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel (of aan chauffeur in geval van levering) ten laatste op moment van levering/afhaling, contant en zonder korting (tenzij anders overeengekomen op orderbevestiging). In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 2.5 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.

8. Bij niet betaling op de vervaldag (2 weken na facturatiedatum) en na schriftelijke ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 10 %, met een minimum van 125 € en een maximum van 3.000 € ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 2.5 % per maand of gedeelte van een maand (zie punt 6). Indien wij een incassobureau moeten inschakelen om de openstaande schuld te vorderen, zullen de hieraan verbonden kosten ook integraal voor de klant zijn.

9. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij ten allen tijde opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen wij de koopwaar terug waar zij zich bevindt, en is de klant van rechtswege gebonden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 85 % ingeval van maatwerk - van de prijs BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Ook de transportkosten hieraan verbonden zullen integraal voor de klant zijn, deze zullen overeenkomen met de oorspronkelijk gerekende transportkost (bij franco leveringen wordt dit geraamd op €2/km excl. BTW, gerekend vanaf onze magazijnen te 9080 Lochristi).

10. Bij annulering van een bestelling, langer dan 1 werkdag na de ontvangst van onze orderbevestiging, is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 25% - verhoogd tot 85% ingeval van maatwerk - van de verkoopprijs exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Indien de bestelling geannuleerd wordt binnen de werkdag na ontvangst van onze orderbevestiging, dan kan dit kostenloos, tenzij het gaat om een bestelling op maat (dan is er 25% schadevergoeding verschuldigd).

11. Voor zover de keuring en de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering. De plaatsing, ingebruikname, behandeling, bewerking, geheel of gedeeltelijke betaling van de koopwaar of doorverkoop ervan, wordt beschouwd als aanvaarding. De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

12. Ingeval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: oorlog, staking of lockout, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

13. In geval van afhaling dient de klant te beschikken over een degelijk transportmiddel (hetzij bestelwagen, aanhangwagen of vrachtwagen). Indien het voertuig volgens het inzicht van onze medewerkers niet geschikt is, behouden wij ons het recht toe om het laden te weigeren, het is de klant dan wel toegestaan om dit te laden met hulp van een derde. Ondanks deze voorwaarde ligt de verantwoordelijkheid voor het transporteren van het aangekochte materiaal steeds volledig bij de klant, zelfs indien onze medewerkers helpen bij het laden of vastriemen van goederen. De klant is verantwoordelijk voor het volgen van de geldende reglementen rond lading (maximaal toegelaten massa, zekeren van lading, maximaal toegelaten lengte,...).

14. Bij het laden dient de klant zich te beschermen tegen de risico's verbonden met de materialen, onder andere (maar niet bepekt tot) gewicht en scherpheid. 

15. Klanten betreden de site(s) van het bedrijf steeds op eigen risico. Risico's omvatten (maar zijn niet beperkt tot) rondrijdende heftrucks, scherpe randen aan de materialen, zware gewichten, oneffenheden in de vloer, vallende materialen, gladheid,...

16. De site(s) van het bedrijf zijn geen speeltuin; kinderen en huisdieren zijn toegelaten op eigen risico, maar eventuele verwondingen van de klant of meegebrachte kinderen/dieren, hetzij schade/verwondingen aan onze materialen/dieren, zijn steeds de verantwoordelijkheid van de klant. 

17. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.

Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan.

De klant verbindt er zich toe deze voorwaarden integraal toepasselijk te maken op zijn contractuele relatie met de verkrijger van de goederen en vrijwaart ons voor alle nadelige gevolgen die uit de niet-nakoming van deze verplichting zouden kunnen ontstaan.